Cíle
Cílem denního stacionáře je uživatel, který:
 - zůstává žít ve svém sociálním prostředí;
- udrží svoje schopnosti, zejména ve vztahu k vlastní osobě;
- navazuje kontakty se svými vrstevníky.

Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním;
- senioři;
- kdy tyto osoby mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení; 
- jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura uživatelů:
- poskytujeme službu osobám ve věku od  55 let věku;
zařízení se zaměřuje i na práci s klienty trpící demencí, zejména s Alzheimerovým typem demence.

Zásady poskytování sociální služby
Zásady sociální služby:
Respekt 
Respektujeme osobnost i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. 
Zaměstnanec umožňuje uživatelům spolurozhodovat o dalším směřování 
pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli péče. 
Dodržujeme Etický kodex. 
Individuální přístup 
Zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů. 
Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují.
Zachováváme svobodnou vůli uživatelů při řešení každodenních problémů 
(přednost uživatelova názoru před názorem pracovníka). 
Předpokládáme aktivní spolupráci uživatele. 
Sociální začleňování
Umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů uživatelů a zapojení do společnosti
podle jejich vůle, možností  a schopností. 
Bezpečné prostředí 
Absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel.
Pružnost 
Služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám uživatelů.
 
Předpokládá se, že potřeby žadatele se mohou v průběhu poskytování služby měnit a po plánování průběhu služby se bude individuálně přizpůsobovat jeho potřeba. 
Obsah smlouvy lze měnit jen písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky podepsanými stranami smlouvy nebo jejich oprávněnými zástupci.