Pečovatelská služba

Veřejný závazek

Poslání
Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní či ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a rodinám s dětmi a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.
Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.

Cíle:
Cíle zaměřené na klienta:
Cílem sociální služby je:
- klient, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle,
- klient, který setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství

Cílová skupina:

 • senioři,
 • osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let
  věku těchto dětí.


Věková kategorie klientů:

mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
dospělí (19 – 64 let)
děti (0 – 4 let) v rodinách, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

Kapacita pečovatelské služby je stanovena:
• formy terénní 38 klientů (okamžitá)
• forma ambulantní 5 klientů (okamžitá)

Zásady poskytování sociální služby

Zásady poskytování pečovatelské služby
Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

 1. ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti:
  Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ust. § 100 zákona č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách.
 2. individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím:
  Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z plánování průběhu služby, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas.
 3. dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele:
  Zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii.
 4. rovný přístup ke všem uživatelům:
  Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.
 5. profesionální poskytování služby:
  Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou.

Pečovatelská služba je poskytována na území Statutárního města Jihlavy a jeho městských částí.
Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby:
• splnění definované cílové skupiny
• bydliště ve vymezeném regionu (město Jihlava, městské části Antonínův Důl, Bedřichov u Jihlavy, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov u Jihlavy, Pančava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Popice u Jihlavy, Sasov, Staré Hory, Vysoká u Jihlavy, Zborná)

Základní činnosti pečovatelské služby:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
  • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • Pomoc při úkonech osobní hygieny
  • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • Pomoc při použití WC
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • Dovoz nebo donáška jídla
  • Pomoc při přípravě jídla a pití
  • Příprava a podávání jídla a pití
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
  • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
  • Donáška vody
  • Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  • Běžné nákupy a pochůzky
  • Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
  • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Terénní forma pečovatelské služby je poskytována v provozních hodinách 6,30 - 20,00 hod., včetně svátků.

U ambulantní formy pondělí až pátek v době od 6,30 - 15,00, pouze v pracovní dny.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytované základní činnosti sociální služby ve výši rovnající se součtu částek za jednotlivé úkony v účtovaném měsíci.
Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce.
Uživatel je oprávněn nejpozději do pěti dnů od předání vyúčtování úhrady toto vyúčtování písemně poskytovateli rozporovat. Jestliže do pěti dnů nebudou vůči vyúčtování úhrady vzneseny ze strany uživatele žádné námitky, má se za to, že s vyúčtováním úhrady uživatel zcela souhlasí.
V případě, že uživatel bude rozporovat vyúčtování úhrady, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat pouze provedené úkony nesporné.
Uživatel se zavazuje platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do desátého dne po předložení vyúčtování.
Poskytnuté základní činnosti pečovatelské služby jsou hrazeny zpětně. Obědy jsou hrazeny měsíc zpětně.
Výše úhrady je stanovena na jednu hodinu a její výše je v souladu s předpisy, které tuto oblast upravují. Nasmlouvané úkony a jejich realizace jsou prováděny pomocí miniterminálů a uživatel hradí skutečně spotřebovaný čas, který byl nutný pro vykonání dané základní činnosti. Výše úhrady je uvedena v aktuálním úhradovníku.


Fakultativní služby

Dohled nad dospělým občanem v rámci běžné pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou klienta)
Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka)
Dohled nad užíváním léků
Doprava vozidlem poskytovatele po území města Jihlavy
Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli)
Jídelní lístek
Měření teploty, TK (digitálním tonometrem klienta nebo poskytovatele)
Ošetření nohou – pedikúra ve středisku osobní hygieny
Ošetření nohou – pedikúra v domácnosti občana, včetně cesty pečovatelky
Koupel v koupacím lůžku