Odlehčovací služba

Poslání pobytové odlehčovací služby

 • Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil pečovateli a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a odporu osobě, o kterou je pečováno.
 • Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejichdůstojnost a zachovává základní lidská práa a svobody. Významným aspektem je možnost osob zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí

 

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním od 40let věku

 

Cíl pobytové odlehčovací služby

Cílem sociální služby je uživatel, kterému:

 • je umožněno pomocí poskytnutí odlehčovací služby po přechodnou dobu možnost setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí
 • jsou podporovány sociální vazby mezi uživateli a jejich rodinami
 • umožněno zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • dochází k podpoře a motivaci k udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti

 

Zásady poskytování sociální služby

 • zásada dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti
 • zásada individuálního přístupu a respektování osobnosti uživatele
 • zásada flexibility poskytované služby 
 • zásada odbornosti a profesionality

 

Odlehčovací službu NEMŮŽEME poskytnout osobám:

 1. jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 2. z důvodu akutní nemoci a nutnosti nepřetržité lékařské péče,
 3. s infekční chorobou typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.,
 4. s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelní léčbou
 5. které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 6. kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení

 

Cena a délka pobytu?

Výše úhrady závisí na délce pobytu a množství odebraných služeb, viz. uhradovník odlehčovací služby (výše úhrady je v souladu s prováděcím předpisem vyhl.č. 505/2006 Sb.)

 

Poskytování pobytové odlehčovací služby začíná dnem uvedeným ve smlouvě o poskytování sociální služby. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, zpravidla nejdéle na tři měsíce. Dále může být ve výjimečných případech prodlužována s ohledem na individuální situaci uživatel, a to maximálně na celkovou dobu 6 měsíců

Místo poskytování odlehčovací služby je na Žižkové 106. Žádosti a další administrativní záležitosti se musí řešit v sídle organizace Brtnická 15. Kontaktní mobilní telefon na stálou službu: 739 036 431