Denní stacionář

Základní informace o sociální službě denní stacionář

Denní stacionář sídlí na ulici Žižkova 106 v Jihlavě (objekt bývalého domu s pečovatelskou službou. Zaměřujeme se na poskytování služby osobám, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Péče je zaměřena především na podporu a pomoc při běžných každodenních činnostech a vyplnění volného času.
Služba je poskytována formou ambulantní v provozním čase v pracovní dny od 6,30 hod. do 18,00 hod.
Klientům jsou k dispozici denní a odpočinková místnost, jídelna, prostory pro provádění osobní hygieny, středisko osobní hygieny a stálý dohled personálu.

Posláním denního stacionáře je nabízení individuální podpory a pomoci osobám, které splňují cílovou skupinu. Za pomoci sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité. Poskytovaná sociální služba respektuje důstojnost osob, jejich lidská práva a svobody. Uživatelům služby umožňujeme smysluplné využití jejich času, dále udržování a upevňování jejich schopností a dovedností a realizování každodenního života dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky. Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě zajištění jejich blízkých, kteří s ohledem na svůj věk, chronické onemocnění či zdravotní postižení nemohou zůstat doma sami.

Cílem DS je uživatel, který

 • zůstává žít ve svém sociálním prostředí (měřitelnost: statistické vykazování počtu uživatelů a délka využívání sociální služby)
 • udrží svoje schopnosti, zejména ve vztahu k vlastní osobě (měřitelnost: osobní plány uživatelů)
 • navazuje kontakty se svými vrstevníky (měřitelnost: osobní plány uživatelů a záznamy

Cílová skupina:

 • osoby chronicky nemocné 
 • senioři,
  kdy tyto osoby mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
  Zařízení se zaměřuje i na práci s klienty s Alzheimerovým typem demence.

Věková struktura uživatelů:

 • poskytujeme službu osobám ve věku od 19 let:

Forma sociální služby: ambulantní

Vozidlem ICSS Jihlava poskytujeme dovoz/odvoz do DS osobám bydlícím na území města Jihlavy, včetně městských částí.

Sociální službu nemůžeme poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • jejichž zdravotní stav narušuje kolektivní soužití (osoby ve fázi akutní duševní choroby atd.).
 • s infekční chorobou typu např. TBC, AIDS, hepatitidy, MRSA apod.,
 • kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním postižením,
 • se zavedenou výživovou sondou (PEG, PEJ),
 • osobám zcela imobilním z důvodu částečné bariérovosti objektu.

Zásady sociální služby:

 • Respekt – respektujeme osobnost i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Zaměstnanec umožňuje uživatelům spolurozhodovat o dalším směřování pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli péče. Dodržujeme Etický kodex.
 • Individuální přístup – zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů. Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli uživatelů při řešení každodenních problémů (přednost uživatelova názoru před názorem pracovníka). Předpokládáme aktivní spolupráci uživatele.
 • Sociální začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů uživatelů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností.
 • Bezpečné prostředí – absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel
 • Pružnost – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám uživatelů.


Kapacita sociální služby: 18 uživatelů
Forma poskytování sociální služby: ambulantní

Základní činnosti sociální služby:

 1. pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  1.1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  1.2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  1.3. pomoc při použití WC
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  2.1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  2.2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  3.1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  3.2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. sociálně terapeutické činnosti
2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.


Již v průběhu jednání se zájemcem o sociální službu sjednáváme rozsah a průběh poskytování služby s ohledem na osobní cíl, schopnosti a přání zájemce.

Před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby (dále „smlouva“) je zájemce o službu vždy seznámen s možnostmi a podmínkami poskytování služby, aby se mohl rozhodnout, zda je právě naše služba „to pravé, co potřebuje“. Způsob vedení jednání směřuje k tomu, aby zájemce měl jasnou představu, co sociální služba obnáší, co může poskytovatel nabídnout a jaké povinnosti by zájemci z případně uzavřené smlouvy vyplývaly.

Osobní cíl uživatele je uveden v uzavírané smlouvě o poskytování služby. Cíl je stanoven realisticky, podle konkrétních potřeb, možností a schopností daného uživatele.

Smlouva o poskytování služby je uzavřena s ohledem na individuální potřeby uživatele. Služba poskytuje takovou míru podpory, která zachovává a rozvíjí schopnosti uživatele.

Spolu s uživatelem plánujeme a průběžně hodnotíme, případně měníme průběh poskytování služby s ohledem na osobní cíle uživatele, jeho potřeby, schopnosti a zdravotní stav. Tím je uživateli umožněno rozhodovat o dalším způsobu života.

Spolu s uživatelem mapujeme možné rizikové situace při poskytování služby tak, abychom jim dokázali co nejlépe předejít, případně je řešit v souladu s vůlí uživatele.

Uživatelé mohou využít jakoukoli veřejnou službu, pracovníci jim při využívání veřejných služeb poskytují pomoc a podporu v nezbytné míře.

Uživatel má právo službu kdykoliv ukončit bez udání důvodu.

Znamená to, že služba probíhá na místě, v čase a způsobem, který plně respektuje oprávněné požadavky uživatele.
Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v průběhu poskytování sociální služby.

Snažíme se, aby případná odlišnost našich uživatelů byla veřejností respektována. Příkladem častého předsudku a negativního hodnocení je neadekvátní soucit veřejnosti s našimi uživateli, který nerespektuje (podceňuje) jejich individuální schopnosti.

Trváme na tom, aby naši zaměstnanci byli příkladem toho, jak je správné se chovat k našim uživatelům v běžném životě – jak s nimi jednat, aniž by došlo k porušení jejich důstojnosti.

Zaměstnanci mají na mysli, že to, jak s uživatelem mluví a jednají, nebo o něm mluví, vypovídá o uživateli samotném a vytváří určitý dojem u druhých.

Proto zaměstnanci:

 • jednají s uživatelem jako s rovnocenným partnerem
 • nevyvolávají při jednání s uživatelem v druhých soucit nad uživatelem nebo představu o jeho závislosti na sociální službě
 • volí vhodná slova při jednání s uživatelem nebo o něm (např. nemluví s ním jako s dítětem)
 • používá vhodné oslovení uživatelů (např. neoslovují ho zdrobnělinou nebo familiárně „babi, dědo“)
 • nepředstavují uživatele jeho diagnózou („pán je dementní“), ale zdůrazňují jeho silné stránky, pozitiva
 • nemluví před druhými o záležitostech, které by mohly vyvolat předsudek (např. o inkontinenci uživatele, neužívají výrazy typu „ležák“)
 • používají civilní oblečení během výkonu služby (nestigmatizují uživatele při setkání s veřejností např. bílým pláštěm, logem poskytovatele na oblečení apod.)
 • dodržují Etický kodex
 • chrání práva uživatelů

Zaměstnanci mezi sebou mluví o uživatelích s úctou a korektním jazykem, protože úroveň komunikace ovlivňuje zpětně úroveň chování. Všichni zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o uživatelích.


Ing. Mgr. Alena Řehořová
ředitelka